תנאי השתתפות בתחרות "יש לך סיפור"

 • במסגרת הפעילות מוזמנים גולשי האתר (להלן: "השולחים") למלא טופס בעמוד ההרשמה לתחרות (להלן: "הטופס" או "הטפסים" או "פריטי התוכן"; וכן "עמוד התחרות") לצורך הגשת מועמדותם להשתתף בתחרות. את השאלונים לצורך השתתפות בתחרות, ניתן לשלוח החל מיום 22.05.2018 בשעה 12:00 ועד לגמר מלאי הפרסים (להלן: "תקופת משלוח הטפסים") ולעמוד בפרט הוראות סעיפי תקנון זה (מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה).
 • נא לציין שם ושם משפחה אמיתיים.
 • יש לציין מאיזה ישוב אתם בארץ.
 • נא לציין כתובת מייל בכדי שנוכל לחזור אליכם לקבלת המתנה.
 • על הסיפור להיות באורך של לפחות 100 מילים ולא יותר מ400 מילים.
 • נא לצרף לפחות תמונה אחת שלכם, תמונות נוספות ו\או סרטונים מההצעה עדיפים.
 • בשליחת הטופס אתם מסכימים שנשתף את שמכם, הסיפור, התמונות והסרטונים באתר לזמן בלתי מוגבל, וללא קשר לזכייה בפרס.
 • במידה ואינכם מעוניינים שנשתף את שם המשפחה, אנא ציינו זאת בסוף הסיפור.
 • סיפורים שיבחרו כזוכים יקבלו במייל הפנייה לסניף רויאלטי בו ימתין להם הגיפט קארד. על הזוכים להזדהות עם תעודת זהות בתוקף.
 • כל השולחים מודעים לכך ומסכימים כי קראו את התקנון ושהבחירה בזוכים תיעשה על-ידי צוות האתר, וכי אין ולא תהיינה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הליך הבחירה כאמור, כלפי אתר בואי נתחתן, ו/או מי מטעמה.
 • הפעילות פתוחה בפני כל מי שירצה להשתתף בה.
 • בואי נתחתן שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בתחרות באופן זמני או קבוע, אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של בואי נתחתן, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה בגין כך, על פי כל דין או הסכם.
 • בואי נתחתן שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מתן פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

 

 1. במידה והתנהגותו של מי מהשלוחים הזוכה, אינה עולה בקנה אחד עם האמור בתקנון זה ו/או שהתנהגותו אינה הולמת ו/או אינה מתאימה לפרסום במסגרת הסדרה נשוא פעילות זו, שבמהותה מיועדת להיות תוכן "לכל המשפחה" (ושכבות הגיל) ו/או שבהתנהגותו, של מי מהמבקשים, היה כדי לפגוע במי מצוות בואי נתתחתן ו/או מי מטעמם.
 2. מימוש הפרס תלוי בהסכמה ו/או ליווי של צד שלישי, שלא נותן הסכמתו לכך (לדוגמא: רשות מקומית רלבנטית כאמור לעיל).
 3. חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאות המבקש הזוכה.
 4. השולח הזוכה ו/או מי מטעמו, ביצעו עבירה או עוולה במהלך ובקשר עם הפעילות.
 5. סירוב השולח הזוכה למסירת כלל פרטיו הנדרשים לפעילות כמפורט בתקנון זה ו/או כפי שנדרש באופן סביר מהשתתפותו בפעילות.
 6. סירוב השולח לאשר בחתימתו אם יידרש לכך, כי קרא, הבינן והינו מסכים לכללי הפעילות ו/או האמור בתקנון זה.
 7. השולח ניסה להמחות הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם בואי נתחתן.
 8. כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את הענקת הפרס.
 • כל משתתף מאשר בעצם השתתפותו בתחרות, כי קרא, הבין והוא מסכים לאמור בתקנון זה וכן כי נמסר לו ו/או לנציגים המורשים ו/או המוסמכים מטעמה, כל המידע שביקשו לקבל בקשר לתחרות בכלל ובקשר לתקנון זה בפרט וכי הם עומדים בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • השתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו. התחרות ניתן להשתתפות כמו שהיא (as is). לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בואי נתחתן או מי מטעמה, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. בואי נתחתן איננה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.
 • בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת בואי נתחתן זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המבקשים המשתתפים ו/או הזוכים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילות ו/או הקשור בפעילות ו/או מי מטעמם.
 • בואי נתחתן אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטי מי מהמבקשים שביקשו להשתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב התומכת בעמוד ההרשמה לפעילות ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיהם כמו גם הטופס ששלחו ושכתוצאה מתקלות כאמור נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיה של אותם מבקשים או מיולי הטופס או חלק ממנו (לרבות עובדת השתתפותם של אותם מבקשים בתחרות, מועד השתתפותם וכדומה).
 • כל משתתף מצהיר כי מודע לכך ומסכים כי הוא ו/או מי מטעמו, פוטרים את בואי נתחתן ו/או מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
 • בואי נתחתן ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו למי מהמבקשים המשתתפים בתחרות ובפרט המשתתפים הזוכים, בין נזקים ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם למי מהם בשל השתתפותם בתחרות ו/או במקרה של משתתף זוכה – במסגרת מימוש הזכיה.
 • בואי נתחתן, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, זכאים לשיפוי מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, בגין הפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה ו/או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של בואי נתחתן ו/או אם הופרו ו/או לא קיימו במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה, מצד המבקש שביצע הפרה כאמור ו/או מי מטעמו.
 • הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד בואי נתחתן ו/או מי מטעמם בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיומו.סופיות תנאי ההשתתפות
 • האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי בואי נתחתן ו/או מי מטעמם ו/או על ידי כל גורם אחר. בואי נתחתן רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או מועדיה והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר מראש, ויחול על הפעילות מיום כניסתו לתוקף ואילך.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: willumagazine@gmail.com